Zásady ochrany osobných údajov

                           ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Účelom týchto Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookies je informovať používateľov (ďalej aj: fyzická osoba alebo vy) webovej stránky www.kiddoworld.si (ďalej len "webová stránka") o účeloch a základe spracovania osobných údajov spoločnosťou ALMA TRADE D.O.O. Brodišče 9, 1236 Trzin, e-mail: ________ (ďalej len: ALMA TRADE, spoločnosť, my alebo prevádzkovateľ).
Všetky osobné údaje sa spracúvajú, uchovávajú a chránia v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "GDPR"), a zákonom o ochrane osobných údajov (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 163/22, ďalej len "ZOOU-2"). Podrobne si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako chránime vaše súkromie.
Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, vyhlasujete, že ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie a ste si vedomí spôsobov spracovania a právnych základov spracovania vašich osobných údajov. Ak nesúhlasíte so spôsobmi spracovania, neposkytujte nám svoje osobné údaje.
ZÁKLADNÉ POJMY
Nasledujúci text opisuje základné pojmy, s ktorými sa stretnete pri čítaní našich Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie:
Osobné údaje: Osobné údaje sú informácie, ktoré identifikujú jednotlivca ako konkrétnu alebo identifikovateľnú osobu. Fyzická osoba je identifikovateľná, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.
Dotknutá osoba: je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorý je zodpovedný za spracúvanie.
Spracúvanie osobných údajov: je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, najmä zhromažďovanie, vyhľadávanie, zaznamenávanie, prispôsobovanie, uchovávanie, zmena, prehliadanie, používanie, poskytovanie prenosom, oznamovanie, šírenie alebo iné sprístupňovanie, klasifikácia alebo spájanie, blokovanie, anonymizácia, vymazanie alebo likvidácia osobných údajov. Spracovanie môže byť manuálne alebo automatizované.
Obmedzenie spracovania osobných údajov: je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.
Profilovanie: je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá zahŕňa použitie osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu fyzickej osoby.
Automatizované rozhodovanie: znamená rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania), ktoré má právne účinky alebo môže mať významný vplyv na jednotlivca.
Anonymizácia: znamená spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že bez ďalších informácií už nie je možné osobné údaje priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe za predpokladu, že takéto ďalšie informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nebudú priradené ku konkrétnej alebo identifikovateľnej osobe.
Prevádzkovateľ údajov: je fyzická alebo právnická osoba alebo iná osoba vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, alebo osoba určená zákonom, ktorá tiež určuje účely a prostriedky spracúvania.
Spracovateľ osobných údajov: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Používateľ osobných údajov: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci svojich vyšetrovaní podľa práva EÚ alebo členského štátu, sa nepovažujú za používateľov a ich spracúvanie osobných údajov musí byť v súlade s platnými pravidlami spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania.
Tretia strana: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iná osoba, ktorá nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo osobami poverenými sprostredkovateľom alebo prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje.
Súhlas dotknutej osoby: súhlas dotknutej osoby znamená akýkoľvek dobrovoľný, výslovný, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to vyhlásením alebo jednoznačným kladným úkonom.
PREVÁDZKOVATEĽ A ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ALMA TRADE d.o.o., Brodišče 9, 1236 Trzin Slovinsko, EÚ, registračné číslo: 8102279000, daňové číslo: SI 20992882

Máme určeného úradníka pre ochranu osobných údajov, ktorého e-mailová adresa je: dpo@kiddoworld.si.
ÚČEL SPRACÚVANIA A DÔVODY SPRACÚVANIA
a.) Spracovanie na základe súhlasu
Osobné údaje spracúvame na základe jasného a jednoznačného súhlasu dotknutých osôb na tieto účely:
- vyplnenie kontaktného formulára,
- účasť na propagačných kampaniach uverejnených na webovej stránke,
- súhlas s použitím ich telefónneho čísla a e-mailovej adresy na účely zasielania informácií a ponúk o produktoch a službách,
- zasielanie informačných bulletinov,
- ochrany našich produktov a služieb.

b.) Spracovanie na základe zmluvy
Spracovanie na základe zmluvy zahŕňa nasledujúce spracovanie:
- zadanie objednávky na naše produkty a/alebo služby,
- uzatvorenie a plnenie zmluvy,
- informovanie zákazníkov o úspešnej objednávke,
- poskytovanie služieb,
- riešenie sťažností.

c.) Spracovanie na základe oprávneného záujmu:
Ak si to okolnosti vyžadujú, spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely:
- odpovede na vaše otázky týkajúce sa produktov a/alebo služieb,
- merania vašej spokojnosti s nákupom, prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie,
- e-mailovej komunikácie na základe vášho iniciovania procesu online nákupu,
- ak ste pridali vybrané produkty do nákupného košíka, ale nedokončili ste nákup, z času na čas vám zašleme e-maily týkajúce sa vášho nedokončeného nákupu s cieľom pokúsiť sa dokončiť nákup alebo vám v tejto súvislosti poskytnúť pomoc a informácie,
- informovanie o nových produktoch a službách (priamy marketing) na základe článku 6 prvého odseku písm. f) GDPR alebo článku 226 zákona o elektronických komunikáciách (ZEKom-2),
- optimalizácia stránky,
- zaistenie bezpečnosti IT systémov,
- predchádzanie zneužitiu a/alebo podvodom.

d.) Spracúvanie na základe zákona
Osobné údaje spracúvame na základe zákona a v súlade s príslušnými právnymi predpismi:
- v súvislosti s vašou objednávkou na zákonné účely (napr. z dôvodov daňového práva).
ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME
Zhromažďujeme nasledujúce typy údajov:
Dobrovoľne poskytnuté údaje
Na účely nášho podnikania, odpovedania na otázky, účasti na propagačných ponukách a spracovania vašej objednávky produktov/služieb zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje, ktoré získame, ak nám ich výslovne poskytnete:
- meno a priezvisko,
- adresa na doručenie,
- e-mailová adresa,
- telefónne číslo,
- iné vami poskytnuté informácie.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou využívania našich služieb alebo objednávania produktov, pretože bez potrebných osobných údajov nemôžem objednávku zrealizovať.
Automaticky generované údaje
Pri používaní našej webovej lokality automaticky získavame údaje o zariadení alebo iné protokolové údaje.
Od každého návštevníka zhromažďujeme anonymné údaje na účely monitorovania návštevnosti a ladenia. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť, kto používa našu webovú lokalitu, čo nám následne pomáha zlepšovať a predávať našu webovú lokalitu a najmä naše online produkty a služby. Zhromažďujeme informácie, ako sú IP adresa, webové požiadavky, údaje odoslané v reakcii na takéto požiadavky, typ prehliadača, jazyk prehliadača, časová pečiatka požiadavky a ďalšie anonymné štatistiky týkajúce sa používania našej webovej lokality. Tieto informácie sa samy o sebe nedajú použiť na vašu identifikáciu alebo kontaktovanie. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme automaticky kombinovať s inými, neosobnými informáciami. V takom prípade budeme s kombinovanými informáciami zaobchádzať ako s osobnými informáciami podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a budeme ich používať na marketingové účely.
Nezodpovedáme za správnosť informácií, ktoré ste zadali.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM ALEBO DO TRETÍCH KRAJÍN
Nepodnikáme v oblasti predaja vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám len v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
Osobné údaje zdieľame s tretími stranami:
- Na základe vášho súhlasu môžeme vaše osobné údaje zdieľať s tými tretími stranami, ktorým ste poskytli súhlas.
- S našimi poskytovateľmi služieb, obchodnými partnermi a dodávateľmi, ktorí poskytujú služby v našom mene alebo ktorých využívame na podporu nášho podnikania, ako napr:
o online platobná platforma prostredníctvom poskytovateľov uvedených v dokumente s obchodnými podmienkami,
o naše účtovné služby,
o naši poskytovatelia služieb správy faktúr a generovania faktúr alebo cenových ponúk,
o náš poskytovateľ marketingových služieb.

- Orgánom činným v trestnom konaní môžeme oznámiť akúkoľvek činnosť, o ktorej sa odôvodnene domnievame, že je nezákonná, alebo o ktorej sa odôvodnene domnievame, že môže pomôcť pri vyšetrovaní nezákonnej činnosti orgánmi činnými v trestnom konaní. Okrem toho si vyhradzujeme právo poskytnúť vaše osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, ak podľa nášho vlastného uváženia zistíme, že buď porušujete naše zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie, alebo že zverejnenie vašich osobných údajov môže ochrániť práva, majetok alebo bezpečnosť nás alebo inej osoby. Osobné údaje, ktoré si zákonne vyžiadajú alebo zákonne získajú orgány činné v trestnom konaní, zverejníme len na základe konkrétneho prípadu.
- Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to vyžaduje zákon, nariadenie alebo úradný príkaz, na ochranu bezpečnosti akejkoľvek osoby pred smrťou alebo vážnym telesným zranením, na zabránenie podvodu alebo zneužitia našich produktov a/alebo služieb alebo používateľov alebo na ochranu našich vlastníckych práv. Osobné údaje poskytneme štátnym úradníkom alebo tretím stranám na základe súdnych rozhodnutí alebo rozhodnutí správnych orgánov alebo iného záväzného aktu. Osobné údaje, ktoré sú požadované vyššie uvedenými orgánmi na základe zákonného alebo legálne získaného základu, budeme zverejňovať v jednotlivých prípadoch a na konkrétnom základe.

Vaše osobné údaje zverejníme, ak je to nevyhnutné na splnenie našich povinností voči vám a v minimálnom nevyhnutnom rozsahu.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, neprenášame do tretích krajín. Vaše údaje sa spracúvajú len v rámci Európskej únie. V prípade, že sa vaše údaje prenášajú do tretích krajín, budete o tom informovaní.
SÚHLAS MALOLETEJ OSOBY
Zaväzujeme sa chrániť súkromie detí online a bezpečnosť internetu. Neponúkame produkty a služby deťom, ani vedome nezhromažďujeme a nevyžadujeme osobné údaje od detí mladších ako 15 rokov.
Neuchovávame žiadnu komunikáciu, o ktorej sa odôvodnene a rozumne domnievame, že pochádza od dieťaťa mladšieho ako 15 rokov. Odporúčame rodičom alebo opatrovníkom detí mladších ako 15 rokov, aby pravidelne kontrolovali a monitorovali používanie e-mailov a iných online aktivít svojich detí.
Využívame všetky dostupné technológie a snažíme sa kontrolovať, či osoba s rodičovskou zodpovednosťou za dieťa udelila alebo schválila súhlas.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
Osobné údaje jednotlivcov nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.
AKO CHRÁNIME ÚDAJE
Vážime si, že nám dôverujete a zdieľate s nami svoje osobné údaje. Zaväzujeme sa ich chrániť a prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany údajov (niektoré z prijatých opatrení zahŕňajú: používanie firewallov a šifrovanie údajov, kontrolu fyzického prístupu - zabezpečenie priestorov a zariadení IT a kontrolu oprávnení na prístup k informáciám prostredníctvom systému hesiel na autorizáciu a identifikáciu používateľov).
Prístup k osobným údajom obmedzujeme na našich zamestnancov, poskytovateľov služieb a zástupcov, ktorí ich potrebujú poznať na rozvoj alebo zlepšenie našich služieb.
Prosím, berte na vedomie, že naša webová lokalita poskytuje odkazy na iné webové lokality, ktoré nie sú v našom vlastníctve a/alebo správe. Vaše používanie týchto služieb tretích strán je úplne dobrovoľné. Nie sme zodpovední za obsah a/alebo postupy tretích strán.
SPRÁVA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ODHLÁSENIE
Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek aktualizovať, odstrániť alebo sa z nich odhlásiť.
- Aktualizácie: Ak si aj naďalej želáte používať naše produkty a služby a zmeniť svoje príslušné osobné údaje (meno, e-mail, poštovú adresu, telefónne číslo atď.), oznámte nám to na adrese ______.
- Vymazanie osobných údajov: Ak si želáte úplne odstrániť svoje údaje z našich zbierok, pošlite nám žiadosť o vymazanie na adresu ______.
- Odhlásenie: Ak sa vám nepáči prijímanie e-mailov alebo iných marketingových materiálov, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu prostredníctvom odkazu "Odhlásiť sa z odberu" v každom marketingovom e-maile, ktorý od nás dostanete. Bude nám ľúto, ak sa odhlásite, ale rešpektujeme vaše súkromie.
Spracovanie žiadosti odoslanej na adresu _______ môže trvať až 10 dní. Po uplynutí tejto doby bude žiadosť spracovaná a v prípade, že spĺňa podmienky, bude platná.
Po doručení odvolania súhlasu prestaneme spracúvať vaše osobné údaje a vymažeme ich. Budeme vás informovať o tom, že vaše odvolanie bolo zohľadnené.
INDIVIDUÁLNE PRÁVA
Podľa ustanovení GDPR má fyzická osoba právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie ("zabudnutie"), právo na prenosnosť údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Ak chcete uplatniť svoje práva alebo získať ďalšie informácie, kontaktujte: _________. Na vašu žiadosť odpovieme do 10 dní a v súlade s GDPR.
Ak existujú odôvodnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá podáva žiadosť v súvislosti s niektorým z jej práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, môžeme účtovať primeraný poplatok, pričom zohľadníme administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo komunikácie alebo na vykonanie požadovaného úkonu, alebo môžeme odmietnuť konať na základe žiadosti.
PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM
Dotknutá osoba má právo získať naše potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak je to tak, má právo na prístup k osobným údajom a na dodatočné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré zahŕňajú
- účely spracovania;
- typy osobných údajov;
- používateľov alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä používateľov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
- ak je to možné, predpokladané obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá, ktoré sa použijú na určenie tohto obdobia;
- existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo existencia práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
- ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
- existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o dôvodoch tohto rozhodovania, ako aj o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Na požiadanie poskytneme dotknutej osobe kópiu jej osobných údajov, ktoré spracúvame. Za ďalšie kópie údajov, ktoré si dotknutá osoba vyžiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady.
PRÁVO NA OPRAVU
Dotknutá osoba má právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má so zreteľom na účely spracovania právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj predložením dodatočného vyhlásenia.
PRÁVO NA VÝMAZ ("zabudnutie")
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu:
- ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
- ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorom je spracúvanie založené, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie;
- ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie;
- ak dotknutá osoba namieta proti spracovaniu na účely priameho marketingu;
- ak sa osobné údaje musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva EÚ alebo slovinského práva; ak sa údaje nesprávne získali od dieťaťa, ktoré v súlade s platnými právnymi predpismi nemôže poskytnúť takéto údaje v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti.

V prípade, že ide o adresárové alebo inak verejne dostupné údaje, podnikneme primerané kroky vrátane technických opatrení, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údaje, že dotknutá osoba ich požiadala o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo ich kópií.
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania, ak:
- dotknutá osoba spochybňuje presnosť údajov, a to na obdobie, počas ktorého sme schopní overiť presnosť osobných údajov;
- spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;
- osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, kým sa neoverí, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré máme k dispozícii, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na ich prenos k inému prevádzkovateľovi bez prekážok, ak
- spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluve, alebo ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
PRÁVO NAMIETAŤ
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. V rozsahu, v akom je priamy marketing založený na súhlase, možno právo namietať uplatniť odvolaním udeleného osobného súhlasu.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Máte právo nepodliehať rozhodovaniu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré môže mať na vás právne alebo podobné závažné účinky, pokiaľ takéto rozhodnutie nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami, alebo nie je povolené právom Únie, ktorému podliehame a ktoré stanovuje vhodné mechanizmy na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo nie je založené na vašom výslovnom súhlase.
PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ TÝKAJÚCU SA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba môže podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov e-mailom na adresu: _______ alebo poštou na adresu ALMA TRADE D.O.O., BRODIŠČE 9, 1236, TRZIN, SLOVENSKO.
V prípade porušenia ochrany osobných údajov budeme informovať príslušný dozorný orgán, okrem prípadov, keď je nepravdepodobné, že by porušenie ochrany osobných údajov ohrozilo práva a slobody fyzických osôb. Ak máme v prípade porušenia podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, oznámime to polícii a/alebo príslušnej prokuratúre.
V prípade porušenia, ktoré môže mať za následok vysoké riziko ohrozenia práv a slobôd fyzických osôb, budeme okamžite, alebo ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu informovať dotknuté osoby o porušení.
Ak dotknutá osoba využila svoje právo na prístup k údajom u prevádzkovateľa a po prijatí rozhodnutia sa domnieva, že osobné údaje, ktoré dostala, nie sú osobné údaje, ktoré požadovala, alebo že nedostala všetky požadované osobné údaje, môže pred podaním sťažnosti informačnému komisárovi podať prevádzkovateľovi (ALMA TRADE) do 15 dní odôvodnenú sťažnosť. O sťažnosti rozhodneme ako o novej žiadosti do piatich pracovných dní.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli porušené jej práva alebo predpisy o ochrane osobných údajov, môže podať sťažnosť príslušnému štátnemu orgánu: Komisárovi pre informácie Slovinskej republiky (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefón: 01 230 97 30, fax: 01 230 97 78, e-mail: gp.ip@ip-rs.si).
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje dotknutej osoby budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané a ďalej spracúvané.
Niektoré údaje získavame prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií analýzou vášho správania na našej webovej lokalite a vašich odpovedí na e-maily a od tretích strán, ktorých súbory cookie sa s vaším súhlasom umiestňujú do vášho zariadenia (poskytovatelia sociálnych médií atď.).
Údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu alebo na účely vykonania opatrení na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy uchovávame maximálne päť rokov od splnenia účelu našej vzájomnej komunikácie alebo do uplynutia premlčacích lehôt prípadných nárokov.
V prípade, že platné odvetvové právne predpisy (napr. daňové právne predpisy) stanovujú povinné lehoty uchovávania osobných údajov, osobné údaje vymažeme po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.
ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán, ktoré nie sú v našom vlastníctve a/alebo správe. Tieto webové stránky majú vlastné zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie, s ktorými by ste sa mali oboznámiť, pretože prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.
COOKIES
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá do zariadení osôb pristupujúcich na internet. Ich ukladanie je pod výhradnou kontrolou jednotlivca, ktorý môže obmedziť alebo zakázať ukladanie súborov cookie v prehliadači, ktorý používa. Súbory cookie plnia viacero funkcií - sledujú návštevnosť webovej stránky, umožňujú rôzne kampane a zľavy a ukladajú napríklad aj informácie o tom, či má jednotlivec nárok na určité zľavy alebo výhody.
Súbory cookie poskytujú pohodlný spôsob, ako udržiavať obsah čerstvý a relevantný, v súlade so záujmami a preferenciami návštevníkov webových stránok. Štatistiky návštevnosti webových stránok, ktoré sú tiež umožnené pomocou súborov cookie, môžeme použiť na vyhodnotenie účinnosti dizajnu našich webových stránok, ako aj relevantnosti typu a počtu reklám, ktoré na webových stránkach zobrazujeme.
Súhlas s používaním súborov cookie sa však nevyžaduje v prípade základných súborov cookie. Tie umožňujú normálne fungovanie webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú základné používanie webovej stránky. Bez týchto súborov cookie webová lokalita nefunguje normálne alebo vôbec, preto sa umiestňujú aj vtedy, keď jednotlivec odmietne umiestnenie súborov cookie.
Ako môžem zmeniť nastavenia súborov cookie?
Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na ikonu "________". Potom môžete nastaviť dostupné posuvníky na "Zapnuté" alebo "Vypnuté" a potom kliknite na "Uložiť a zavrieť".
KTORÉ SÚBORY COOKIE POUŽÍVAME?
Trvanie súboru cookie ÚčelSPRÁVA A VYMAZÁVANIE SÚBOROV COOKIE
Ak chcete zmeniť spôsob, akým váš prehliadač používa súbory cookie, vrátane ich blokovania alebo vymazania, môžete tak urobiť príslušnou zmenou nastavení prehliadača. Na správu súborov cookie vám väčšina prehliadačov umožňuje prijať alebo odmietnuť všetky súbory cookie, prijať len určitý typ súborov cookie alebo upozorniť jednotlivca, že webová stránka chce uložiť súbor cookie. Súbory cookie, ktoré boli uložené vaším prehliadačom, môžete jednoducho vymazať. Ak zmeníte alebo vymažete súbor so súbormi cookie prehliadača alebo zmeníte či odmeníte svoj prehliadač alebo zariadenie, možno bude potrebné súbory cookie opäť zakázať. Proces správy a odstraňovania súborov cookie sa v jednotlivých prehliadačoch líši.
ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBOROV COOKIE
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie zverejnením aktualizácie alebo úpravy na webovej lokalite bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek zmena je účinná odo dňa verejného zverejnenia zmenených Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie na našej webovej lokalite.
Uverejnené na: ________